17 stroke SHRINK
shuku

chiji(mu)

chiji(maru,meru)

chiji(reru,rasu)

shinshuku
expansion and contraction
chijirege
a curly,wavy,of fuzzy hair

| | on-s | kun-c