16 stroke PARENT,RELATIVES,INTIMATE
shin

oya

shita(shii)

shita(shimu)

oyako
parent and child
chichioya
father

| | on-s | kun-o | kun-s