16 stroke GUARD
ei,e
--
eisei
preservation of health
bouei
defense

| | | on-kun-e