16 stroke CONSTRUCT
chiku
kizu(ku)
kenchiku
construction,building,architecture
shinchiku
new building [construction]

| | on-c | kun-k