15 stroke QUALITY,MATTER
shitsu,shichi,chi
--
honshitsu
essence,reality
shichiya
pawnshop

| | on-kun-s | on-kun-c