15 stroke TONE,INVESTIGATE,PREPARE
chou

shira(beru)

totono(u)

totono(eru)

taichou
health condition
chousei suru
adjust,regulate

| | on-c | kun-s | kun-t