14 stroke INCREASE
zou

ma(su)

fu(eru)

fu(yasu)

zouzei
a tax increase
zougen
increase and decrease

| | on-z | kun-m | kun-f