14 stroke MISCELLANEOUS,MIXED
zatsu,zou
--
zatta
miscellaneous,various
zouni
rice cakes boiled with vegetables

| | on-kun-z