14 stroke QUIET
sei,jou

shizu,shizu(ka)

shizu(maru)

shizu(meru)

seijaku
silence,quietness,stillness
joumyaku
vein

| | on-s | on-j | kun-s