13 stroke LOSS
shou

kizu

ita(mu)

ita(meru)

sonshou
damage
kizuguchi
wound

| | on-s | kun-k | kun-i