13 stroke TRY
shi

kokoro(miru)

tame(su)

shisaku
trial production [manufacture]
shiken suru
a test,an examination

| | on-s | kun-k | kun-t