13 stroke POWER
sei
ikio(i)
seiryoku
influence,power,might,force (of a typhoon)
shisei
posture,position,poise,attitude

| | on-s | kun-i