13 stroke PLEASURE,COMFORTABLE,MUSIC
gaku,raku

tano(shii)

tano(shimu)

goraku
amusement,pastime
rakutenteki
optimistic

| | on-g | on-r | kun-t