12 stroke BELONG TO
zoku
--
shozoku suru
belong to,be attached to
kinzoku
metal

| | on-kun-z