12 stroke PAIN
tsuu

ita(i,mu)

ita(meru)

zutsuu
headache
tsuuretsu na
sharp,biting,scathing,cutting

| | on-t | kun-i