12 stroke CLIMB
tou,to
nobo(ru)
tozan
mountain climbing,mountaineering
toujou suru
come on stage,appear

| | on-t | kun-n