12 stroke COLLECT
shuu

atsu(maru)

atsu(meru)

tsudo(u)

shuuhai
collection and delivery
tokushuu
special edition

| | | on-s | kun-a | kun-t