12 stroke NOBLE,YOUR HONORABLE
ki

tatto(i,bu)

touto(i,bu)

kizoku
nobility,noble
kichou na
precious,valuable

| | on-k | kun-t