12 stroke WIELD
ki
--
shikisha
conductor
hakki suru
exhibit

| | on-kun-k