12 stroke DIVIDE
katsu

wa(ru,reru)

wari,sa(ku)

bunkatsu suru
divide up,partition,split
waribiki
discount,reduction

| | on-k | kun-w | kun-s