12 stroke BRUSH,WRITING
hitsu
fude
enpitsu
pencil
shippitsu
writing

| | on-h | kun-e