12 stroke PUT ON,ARRIVE,STICK
chaku,jaku

ki(ru,seru)

tsu(ku,keru)

chakuyou suru
wear,have on
kimono
clothes,kimono

| | | on-c | on-j | kun-k | kun-t | kun-g