11 stroke ACQUIRE,GAIN
toku

e(ru)

u(ru)

shotoku
income
tokui
pride

| | on-t | kun-e | kun-u