11 stroke METROPOLIS,METROPOLIS OF TOKYO
to,tsu
miyako
tokai
city,town
toukyouto
Metropolis of Tokyo

| | on-t | kun-m