11 stroke TURN
ten

koro(garu,geru)

koro(gasu,bu)

kaiten
revolution,rotation,turnover
tenshoku
change of occupation

| | on-t | kun-k