11 stroke FLUTE
teki
fue
kiteki
steam whistle
kuchibue
whistle

| | on-t | kun-e