11 stroke SING
shou
tona(eru)
gasshou
chorus
teishou suru
propose

| | on-s | kun-t