11 stroke ADVANCE
shin

susu(mu)

susu(meru)

shinshutsu
advance,march,debouchment
sokushin suru
promote,spur on,facilitate

| | on-s | kun-s