11 stroke DEEP
shin

fuka(i)

fuka(maru)

fuka(meru)

shinkoku na
serious
shinya
midnight

| | on-s | kun-f | kun-b