11 stroke REGARD
shi
--
shiryoku
eyesight
mushi suru
ignore,disregard

| | | on-kun-s