11 stroke CONTACT
setsu
tsu(gu)
sesshoku
contact
mensetsu
interview

| | on-s | kun-t