11 stroke CLEAR
sei,shou

kiyo(i)

kiyo(maru)

kiyo(meru)

kessei
serum
seiketsu na
clean

| | on-s | kun-k