11 stroke STRONG
kyou,gou

tsuyo(i,maru)

tsuyo(meru)

shi(iru)

kyouryoku na
powerful
benkyou
study

| | on-k | on-g | kun-t | kun-s