11 stroke CLOSE
hei

to(jiru,zasu)

shi(meru,maru)

heisa
closing,closure,shutdown
kaihei suru
open and shut [close],
make and break (circuits)

| | on-h | kun-t | kun-s