10 stroke LAUGH
shou

wara(u)

e(mu)

bishou
smile
waraibanashi
funny [humorous] story

| | on-s | kun-w | kun-e