10 stroke LINK,IN SUCCESSION
ren

tsura(naru)

tsura(neru)

tsu(reru)

renketsu
connection,coupling,linking
renkyuu
consecutive holidays

| | on-r | kun-t | kun-z