10 stroke DESCEND
kou

o(riru)

o(rosu)

fu(ru)

kouka suru
come down
yuki ga furu
It snows

| | on-k | kun-o | kun-f