10 stroke ROOT
kon
ne
daikon
japanese radish
yane
a roof

| | on-k | kun-n