10 stroke FOLLOW
juu,shou,ju

shitaga(u)

shitaga(eru)

juugyouin
a worker
juurai no
former

| | on-j | on-s | kun-s