10 stroke HAIKU
hai
--
haiku
haiku
haiyuu
actor

| | on-kun-h