10 stroke POWDER
fun

ko

kona

seifun
flour milling
komugiko
(wheat) flour

| | on-f | kun-k