09 stroke ROOM
shitsu
muro
shitsunai
indoors
onshitsu
greenhouse

| | on-s | kun-m