09 stroke STAR
sei,shou
hoshi
seiza
constellation
hoshiuranai
astrology

| | on-s | kun-h