09 stroke HEAVY,DUPLICATE
juu,chou

e ,omo(i)

kasa(neru)

kasa(naru)

juuryou
weight
kasanari
pile,piling,overlapping

| | on-j | on-c | kun-e | kun-o | kun-k