09 stroke HOLD
ji
mo(tsu)
shoji suru
have
mochinushi
the owner

| | on-j | kun-m