09 stroke REFLECT,PROJECT
ei

utsu(ru)

utsu(su)

ha(eru)

eiga
a cinema
yuubae
the evening glow

| | on-e | kun-u | kun-h | kun-b