08 stroke AGREE TO
shou
uketamawa(ru)
shoudaku suru
consent,assent,agree,accept
denshou
tradition,legend

| | on-s | kun-u