08 stroke BEGIN
shi

haji(meru)

haji(maru)

kaishi suru
begin
shuushi
from beginning to end

| | on-s | kun-h