08 stroke USE,ENVOY
shi
tsuka(u)
shiyou suru
employ
shisetsu
an ambassador

| | on-s | kun-t | kun-z