08 stroke NATURE,SEX,-ITY
sei,shou
--
seikaku
character
seinou
capacity

| | on-kun-s